Kingsped Sp. z o.o. • 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 8a • tel. (48 91) 46 23 903, fax (48 91) 43 08 353


Daten zur Firma:

Gründung 1995
100 % polnisches Kapital
Sitz: Hafengebiet Stettins
Belegschaft: erfahrene Spediteure (mit Englisch-, Deutsch- und Russischkenntnissen)
zertifikat ISO 9001:2000